Liên hệ với chúng tôi

Làm việc chặt chẽ với các văn phòng của chúng tôi, điều này cho phép chúng tôi duy trì một tiêu chuẩn dịch vụ cao và cạnh tranh hơn. Bạn có thể đến với chúng ta qua Việt Nam.

HEAD OFFICE M&P LOGISTICS CO.,LTD

Add: Suite 308A, No 22 Lang Ha Str., Dong Da Dist., Hanoi City- Vietnam.

Tel: +84-4-37764081/2

Fax: +84-4-377764083

HP:+84-913234553

Website: www.mplogistics.com.vn

General E-mail: mpi.hanoi@ fmail.vnn.vn

PIC: Mr.Nguyen Hong Minh (Chairman & CEO)

Email: hongminh.mpi@ fmail.vnn.vn / minh.nguyenhong@ mplogistics.com.vn

HCM CITY OFFICE M&P LOGISTICS(SAI GON) CO.,LTD

Add:Room 403, 4th Floor, Saigon 3 Building, no Nguyen Van Thu St., Da Kao Ward, 1 Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: +84-8-39106451/52/53/54

Fax: +84-8-38220619

Email:mpl-sgn@hcm.vnn.vn

HAI PHONG CITY OFFICE M&P LOGISTICS CO.,LTD – HAI PHONG

Add: Room 612, 6th Floor, Hai Thanh Building, no 5 Ly Tu Trong St., Hai Phong City, Vietnam.

Tel: +84.31 3747 487

Fax: +84.31 3747 006

E-mail: mpi.haiphong@ fmail.vnn.vn

info@mplogistics.com.vn